Farewell Savane
Kotaro Nukaga, Toyko
November 2021